<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7109511\x26blogName\x3dmimimama+wawawa...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mimimama.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mimimama.blogspot.com/\x26vt\x3d-8327042964642446593', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

nebak meja lagi?

heee... ternyata ada yg punya meja lebih seru daripada standing strong heheheh :D


nemu foto beginian dari http://neworder.box.sk

“nebak meja lagi?”

 1. Blogger lil pixie Says:

  bujub..
  itu kompnya nyala?? ^^

 2. Blogger Fill To Blank Says:

  masa cuma manusia aja yang boleh jadi zombie ndieee...

 3. Blogger linda Says:

  walah²... itu sengaja ditelanjangin gitu tuh kompi??? ga takut masuk angin apa??? hmmmmmmm........ hati² kesetrum

 4. Blogger prazz Says:

  walah Oom... meja kek gitu mah saya cuma liatnya di Mangga Dua duang, waktu lagi bawa komputer ke sana... :p
  dan ituh, casingnya dari kayu gitu yah... hehehe...