<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7109511\x26blogName\x3dmimimama+wawawa...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mimimama.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mimimama.blogspot.com/\x26vt\x3d-5074708033921183677', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

kala cinta menggoda

sejak jumpa kita pertama
kulangsung jatuh cinta
walau kutahu kau ada pemiliknya
tapi ku tak dapat membohongi hati nurani
ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini
maka ijinkanlah aku mencintaimu
atau bolehkan aku sekedar sayang padamu
maka ijinkanlah aku mencintaimu
atau bolehkan aku sekedar sayang padamu
memang serba salah rasanya
tertusuk panah cinta
apalagi aku juga ada pemiliknya
tapi ku tak mampu membohongi hati nurani
ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini
maka maafkan jika aku mencintaimu
atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku
maka maafkan jika aku mencintaimu
atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku...

ahahahaaa... mari mari... bernyanyi bersama chrisye!
*jogett*

Labels: